KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Iwańczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "INSIDE" Jan Iwańczuk adres: ul. Wesoła 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 502576492, e-mail biuro@phuinside.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, dlatego też we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, należy kontaktować się z administratorem pisemnie, telefonicznie, poprzez e-mail bądź bezpośrednio w siedzibie administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartych umów oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, dochodzenie ewentualnych roszczeń i ochrony praw wynikających z zawartej umowy, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzyskanej zgody – w celach wynikających z udzielonej zgody.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zawarte umowy, zgody wyrażone w formie pisemnej oraz przepisy prawa, nakładające na administratora określone obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji celów wynikających z wyrażonych zgód.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe co do zasady do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane.
Dane osobowe zebrane w celu realizacji zawartej umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okresy przedawnienia roszczeń przewidziane w przepisach prawa, nie krócej jednak niż przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższe okresy przechowywania w odniesieniu do konkretnych danych.
Dane osobowe zbierane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu realizacji celu wynikającego z danej zgody, cofnięcia zgody lub skorzystania z prawa żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora:
- organom państwowym i innym uprawnionym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa,
- podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów - w zakresie objętym daną umową,
- Poczcie Polskiej, firmom kurierskim - w razie potrzeby wysłania korespondencji,
- bankom – w przypadku dokonywania wzajemnych rozliczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane przez administratora przysługuje:
a)  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c)  prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub realizacji obowiązującej umowy,
d) prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
e)  prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
f) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednakże nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sposób przetwarzania danych

Administrator przetwarzając dane osobowe nie korzysta z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Monitoring

Administrator informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje na terenie swojej siedziby monitoring wizyjny. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane przez administratora uprawnionym organom publicznym i są przechowywane przez okres jednego miesiąca.

 

P.H.-U. "INSIDE"
Jan Iwańczuk

NIP: 822-000-60-61
REGON: 712425211
BDO: 000082155
tel. 25 759 35 05